Passion Design Quality
SEK /

Våra policys

Integritetspolicy

Denna policy är framtagen för att beskriva Strands Group AB:s (org. nr 556625-0105) hantering av personuppgifter utifrån kraven i EU:s Dataskyddsförordning.

Strands Group AB lagrar och behandlar personuppgifter för personal, kunder och leverantörer som vi har avtal med. Vi hanterar också personuppgifter för de som aktivt visat intresse för Strands Group AB som arbetsgivare, samarbetspartner eller för kompetensutbyte. Vi kommer också i marknadsföringssyfte registrera kontaktuppgifter på personer som representerar möjliga partners, kunder och möjliga kandidater för anställning utifrån på en intresseavvägning som beskrivs nedan. Registrering av kandidater kan bygga på tips från privatpersoner, rekryteringsföretag eller på uppgifter som den berörde själv har publicerat.

Vilken information samlar vi in?
När du kommer i kontakt med oss eller är kund kan vi komma att samla in information om:

 • Person‐ och kontaktinformation‐namn, födelse-, personnummer, adress, e‐ postadress, telefonnummer etc.
 • Finansiell information – negativ betalningshistorik etc.
 • Enhetsinformation ‐ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via Google analytics).

Hantering av personuppgifter på företagets webbsajter
Inga personuppgifter som besökare inte själv medvetet lämnat kommer att sparas.

Cookiepolicy
För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies på din utrustning.

En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet

Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Lagstöd för behandling av personuppgifter
All behandling och lagring av personuppgifter hos Strands Group AB skall ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

De villkor som beskriver vad som är en laglig behandling och som Strands Group AB hänvisar till är samtycke, att fullgöra avtal, uppfylla rättslig förpliktelse eller utifrån en intresseavvägning. Dessa villkor beskrivs nedan.

Samtycke
Om inget annat lagstöd finns för behandling av personuppgifter skall samtycke begäras från berörda. Strands Group AB skall sedan kunna visa att den registrerade lämnat samtycke. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke och få berörda uppgifter raderade.

Fullgöra avtal
”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1b.

Ovanstående gäller normalt för personer som nämns i affärsavtal som Strands Group AB tecknar. Gäller även för de flesta uppgifter som är knutna till anställning och anställningsvillkor som regleras i anställningsavtal.

Uppfylla rättslig förpliktelse.
”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1c.

Här gäller i huvudsak uppgifter och behandling som krävs för att uppfylla lagar och myndighetskrav, t.ex. krav i bokföringslag och krav från Skattemyndigheten.

Intresseavvägning.
”Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1f.

Strands Group AB gör avvägningen att det finns ett ömsesidigt intresse för att hitta kandidater för rekrytering och representanter för möjliga kunder eller partnerföretag. Strands Group AB kan därför välja att samla kontaktuppgifter såsom (namn, roll, epost-adress, telefonnummer) och annan information som personen delgivit oss muntligt eller skriftligt.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
(artikel 15–18)

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som gäller dig behandlas eller finns lagrade hos Strands Group AB. Finns det uppgifter så kan du begära att få tillgång till dessa samt besked om för vilket ändamål de behandlas.

Vidare har du rätt att begära uppgifterna raderade om det inte finns krav i lag att de skall sparas. Dessutom kan du begära att felaktiga uppgifter rättas.

Hur kontaktar du Strands Group AB med frågor om integritetspolicyn?
För besked om det finns uppgifter om dig hos oss och om du vill få kopior av dessa eller begära, om det finns stöd i lagen, att få dina uppgifter raderade så kontakta info@strands.se

Kvalitétspolicy

Bakgrund

Företagets Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets ledningsgrupp och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn.

Syfte

Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter och kundservice.

Riktlinjer

Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder företaget den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt
 • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder
 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon
 • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda

Medarbetartillfredställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
 • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar framgång
 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning
 • följer vi våra riktlinjer

Ägartillfredställelse

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Därför

 • ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad
 • är målbilden klar och kommunicerad
 • strävar vi alltid efter att nå de uppställda målen.

Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför

 • följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys
 • har vi kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut
 • minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
 • minimerar vi förbrukning av vatten och energi

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför strävar vi efter att

 • basera våra beslut på fakta och mätningar
 • kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsledningssystem
 • göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
 • arbeta proaktivt med att förebygga problem och risker
 • engagera medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

———————————————–

Johan Carlos – VD

Miljöpolicy

Bakgrund

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa (enligt ISO 14 001). Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematisk och strukturerat.

Syfte

Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och intressenter med syftet att beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga med exempelvis vem som har ansvar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur miljöarbetet har.

Riktlinjer

Principer och krav

En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassad. Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.

Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas.

De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas.

Miljömål

Mål skall årligen sättas och omprövas. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet.

Löpande miljöarbete

Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.

Tydliga, regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.

Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället.

Verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företags leverantörer har ett aktivt miljöarbete.

Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.

Det ska bedrivas ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.

Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.

Resursanvändning

Produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning.

Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin.

Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån utbytesprincipen som handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.

Klimatpåverkan

Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både när det gäller den inre som den yttre miljön.

Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan.

Företaget ska arbeta mot en modern och energisnål teknikpark samt all förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare teknik.

Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.

Genomförande och uppföljning

Miljöarbetet är en pågående process, en miljöutredning görs som sedan utmynnar i en miljöredovisning vilken ligger som underlag för en handlingsplan. Processen utformas enligt följande punkter:

 • Hur ser vi på miljön? Vad är våra miljömål?
 • Hur går vi tillväga?
 • Hur ser företagets miljöpåverkan ut?
 • Vad ska göras för att minska miljöpåverkan?

Uppföljning av miljöarbetet görs årligen medan en fördjupad utredning av miljöarbetet görs vart tredje år.

Ansvar

Ledningen ska ansvara för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. De ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, men det yttersta ansvaret ligger hos ledningen.

————————————————
Johan Carlos – VD