Passion Design Quality
SEK /

Våra policys

Integritetspolicy

Denna policy är framtagen för att beskriva Strands Group AB:s (org. nr 556625-0105) hantering av personuppgifter utifrån kraven i EU:s Dataskyddsförordning.

Strands Group AB lagrar och behandlar personuppgifter för personal, kunder och leverantörer som vi har avtal med. Vi hanterar också personuppgifter för de som aktivt visat intresse för Strands Group AB som arbetsgivare, samarbetspartner eller för kompetensutbyte. Vi kommer också i marknadsföringssyfte registrera kontaktuppgifter på personer som representerar möjliga partners, kunder och möjliga kandidater för anställning utifrån på en intresseavvägning som beskrivs nedan. Registrering av kandidater kan bygga på tips från privatpersoner, rekryteringsföretag eller på uppgifter som den berörde själv har publicerat.

Vilken information samlar vi in?
När du kommer i kontakt med oss eller är kund kan vi komma att samla in information om:

  • Person‐ och kontaktinformation‐namn, födelse-, personnummer, adress, e‐ postadress, telefonnummer etc.
  • Finansiell information – negativ betalningshistorik etc.
  • Enhetsinformation ‐ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via Google analytics).

Hantering av personuppgifter på företagets webbsajter
Inga personuppgifter som besökare inte själv medvetet lämnat kommer att sparas.

Cookiepolicy
För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies på din utrustning.

En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet

Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Lagstöd för behandling av personuppgifter
All behandling och lagring av personuppgifter hos Strands Group AB skall ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

De villkor som beskriver vad som är en laglig behandling och som Strands Group AB hänvisar till är samtycke, att fullgöra avtal, uppfylla rättslig förpliktelse eller utifrån en intresseavvägning. Dessa villkor beskrivs nedan.

Samtycke
Om inget annat lagstöd finns för behandling av personuppgifter skall samtycke begäras från berörda. Strands Group AB skall sedan kunna visa att den registrerade lämnat samtycke. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke och få berörda uppgifter raderade.

Fullgöra avtal
”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1b.

Ovanstående gäller normalt för personer som nämns i affärsavtal som Strands Group AB tecknar. Gäller även för de flesta uppgifter som är knutna till anställning och anställningsvillkor som regleras i anställningsavtal.

Uppfylla rättslig förpliktelse.
”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1c.

Här gäller i huvudsak uppgifter och behandling som krävs för att uppfylla lagar och myndighetskrav, t.ex. krav i bokföringslag och krav från Skattemyndigheten.

Intresseavvägning.
”Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1f.

Strands Group AB gör avvägningen att det finns ett ömsesidigt intresse för att hitta kandidater för rekrytering och representanter för möjliga kunder eller partnerföretag. Strands Group AB kan därför välja att samla kontaktuppgifter såsom (namn, roll, epost-adress, telefonnummer) och annan information som personen delgivit oss muntligt eller skriftligt.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
(artikel 15–18)

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som gäller dig behandlas eller finns lagrade hos Strands Group AB. Finns det uppgifter så kan du begära att få tillgång till dessa samt besked om för vilket ändamål de behandlas.

Vidare har du rätt att begära uppgifterna raderade om det inte finns krav i lag att de skall sparas. Dessutom kan du begära att felaktiga uppgifter rättas.

Hur kontaktar du Strands Group AB med frågor om integritetspolicyn?
För besked om det finns uppgifter om dig hos oss och om du vill få kopior av dessa eller begära, om det finns stöd i lagen, att få dina uppgifter raderade så kontakta info@strands.se

Kvalitétspolicy

Kvalitet är en fundamental del hos Strands Group AB. Kvalitet för Strands innebär bland annat att kundernas behov förstås och tillgodoses, att produkter som tillverkas följer de normer och stadgar som är utformade för branschen.

  • Marknadsledande kvalitet.
  • God service och support.
  • Produkterna ska efterfölja gällande lagar och regler.

Strands åtar sig att uppfylla krav och att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.

Företagets engagemang för kvalitet ska vara tydligt och visas genom att det sätts tydliga mål, att tid och kraft tillgodogörs för att uppnå målen, att medarbetare blir delaktiga och utvecklas genom att få möjlighet att ta ansvar i största möjliga mån.

Medarbetarnas engagemang ska uppmuntras och de förväntas att aktivt bidra till att bolagets målsättningar uppnås. Det är var och ens ansvar att inte enbart följa instruktioner, utan att också uppmärksamt rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Vid eventuella avvikelser eller störningar, så ska omsorg kring hälsa och miljö prioriteras.

———————————————–

Johan Carlos – VD

Miljöpolicy

  • Resurseffektivare teknik
  • Transporteffektiva lösningar
  • Underentreprenörers miljöarbete

Strands tillhandahåller främst produkter som underlättar arbetet för fordon på väg. Det är av stor vikt för oss att de produkter som köps in och distribueras i möjligaste mån har tillverkats i återvinningsbara material, och att det vid beslut inom verksamheten, även har vägts in hänsyn till miljöpåverkan.

Produkter och material som hanteras inom de lokaler som Strands tillhandahåller återvinns enligt de rekommenderade stadgar som finns utstakade.

Det är av yttersta vikt att hålla drivmedelsförbrukning på en så låg nivå som möjligt, varför det aktivt arbetas med att nå energieffektiva transporter.

Det åligger Strands ledning att informera samtliga anställda, som i sin tur förmedlar vidare budskapet till kunder och leverantörer om vilket ansvar som var och en har i att arbeta mot de miljömål som är bestämda.

Vi har som mål att ligga i framkant vad gäller den senaste tekniken av LED. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla våra produkter med energisnåla komponenter, såsom kretskort och dioder.

Vi eftersträvar att värna om miljön genom att minimera miljöpåverkan. Detta ska ske genom att arbeta med så klimatsmarta lösningar som möjligt, t.ex. minimerat nyttjande av kontorsmaterial, återvinna restavfall, förebygga miljöpåverkande risker så som oljespill. Kort och gott, att vara miljömedveten när beslut tas som påverkar verksamheten.

Vi håller oss uppdaterade på nya miljökrav och åtar oss att följa dessa genom att anpassa verksamheten så att den harmoniserar med de krav som berör oss.

————————————————
Johan Carlos – VD